ผู้บริหาร

นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

นายพิริยะ  ฉันทดิลก

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายปกครองท้องที่

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

 ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

นายสมยศ พุ่มน้อย

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ