ผู้บริหาร

นายธนาคม  จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

นายศักดิ์ฤิทธิ์  สลักคำ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการปกครองท้องที่

 

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ