ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาย​สำคัญ​ "10​ Flagships" และเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่​ และจังหวัดพังงา​

4 พฤศจิกายน 2563

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาย​สำคัญ​ "10​ Flagships" และเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่​ และจังหวัดพังงา​

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครองภาคใต้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ และฝ่ายปกครองทุกท่านให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมการปกครอง เน้นย้ำ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2564 หรือ “10 Flagships to DOPA New Normal 2021” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ การยกระดับงานบริการ และการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยเน้นย้ำให้อำเภอให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปประธรรมในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำบทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ โดยฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษาวินัยตามมาตราการป้องกันโรคโดยยึดหลัก “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”

สำหรับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรฝ่ายปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ขอให้นายอำเภอเอาใจใส่ดูแลภาพลักษณ์ ความประพฤติการปฏิบัติตน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสังกัด และหมั่นเอาใจใส่ดูแลบำรุงขวัญกำลังใจของบุคลากร โดยให้ความสำคัญ “งาน งบ ระบบ คน” รวมถึงดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับ “ชีวิตวิถีใหม่ New Normal” เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชน สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

และขอให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ธำรงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดเวลา

สุดท้ายนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ขอขอบคุณพี่น้องฝ่ายปกครองทุกท่านที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีมิติเวลาและสถานที่ เพื่อนำไปสู่ผลผลิต ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับที่น้องประชาชน และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ “ประชาชนทุกน้อยลง สุขมากขึ้น”