ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง มอบรางวัลการประกวดคำขวัญและการประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้ ภายใต้หัวข้อ “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

4 พฤศจิกายน 2563

อธิบดีกรมการปกครอง มอบรางวัลการประกวดคำขวัญและการประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้ ภายใต้หัวข้อ “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ชั้น 2 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ และการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการปกครอง ได้จัดการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและการต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมการปกครอง มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต เกิดความตระหนักรู้ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการและบุคลากรกรมการปกครอง

#กรมการปกครองใสสะอาด

#ต่อต้านทุจริต