ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพการบูรณาการ​จัดทำแผนในระดับพื้นที่ มุ่งสู่กรมการปกครองวิถีใหม่ ทำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

18 ธันวาคม 2563

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพการบูรณาการ​จัดทำแผนในระดับพื้นที่ มุ่งสู่กรมการปกครองวิถีใหม่ ทำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ​ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการบูรณาการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปลัดจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ อำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ นายอำเภอ สำหรับอำเภอที่เป็นที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายอำเภอที่ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร และผู้บริหารส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 161 คน โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้การบรรยายพิเศษ และนายกกชัย ฉายรัศมีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาภารกิจต่าง ๆ และสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำงบประมาณ 2564 ภายใต้ชื่อ 10 โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่ “10 Flagships to DOPA New Normal 2021” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการทำให้พี่น้องประชาชน “ทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น”

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวขอบคุณท่านปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง ทุกท่าน ที่ให้ให้ความทุ่มเทและเสียสละในการขับเคลื่อนภารกิจโครงการที่สำคัญของกรมการปกครองในปีงบประมาณ 2564 นี้ เน้นย้ำ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ให้ไว้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเน้นย้ำ ให้ฝ่ายปกครองดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายในการบริหารสถานการณ์ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การกำกับควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และการพนัน ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด