ภาพสไลด์กิจกรรม


บรรยากาศวันที่ 2 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

3 มิถุนายน 2564

บรรยากาศวันที่ 2 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” แจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด19 หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด พร้อมสนับสนุนอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ ผู้ยากไร้ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายในวันนี้จากชุมชนแพร่งภูธร

โดย กรมการปกครอง ได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกำกับดูแลแถวให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

#วันที่2 #มหาดไทยปันสุข #ส่งต่อความห่วงใย #สู้ภัยโควิด19