ภาพสไลด์กิจกรรม


บรรยากาศวันที่ 36 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

7 กรกฎาคม 2564

บรรยากาศวันที่ 36 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

วันที่​ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย นายธนาคม​ จงจิระ​ อธิบดี​กรม​การปกครอง​ นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่​ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” แจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค พร้อมอุดหนุนอาหารพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย แจกจ่ายให้แก่ ผู้ยากไร้ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายในวันนี้จากชุมชนเฟื่องทองตรอกวิสูตร

และในวันนี้ กรมการปกครอง ได้รับมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” จากนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายปลัดอำเภอวังน้อยนำมามอบให้ และจากนายประพันธ์ ตรีบุบผา ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปค.

กรมการปกครอง ได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกำกับดูแลแถวให้เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนรับของ เพื่อเป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด