พบบัตรประจำตัวประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร?

เข้าชม 3681 ครั้ง

5 มีนาคม 2562

พบบัตรประจำตัวประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร?

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิหรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ตามนโยบายการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อราชการ รวมทั้งการติดต่อขอรับบริการจากภาคเอกชน

พบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหายหรือลืมไว้ แต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัตรมารับคืนได้ ขอให้นำส่งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือสถานที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือใส่ตู้ไปรษณีย์ 

ทั้งนี้ หากนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของบัตร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาท 

หรือหากเอาไปหรือยึดไว้ซึ่งบัตรของผู้อื่นเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-7620 หรือสายด่วน 1548