กลุ่มงานบริหารและพัฒนางานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบการควบคุม กำกับดูแลงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ แผนงานการจัดทำคำขอตั้งและคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณตามแผนดำเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรองและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การตัดยอดเงินงบประมาณของส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์งานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ การจัดทำตรวจสอบทะเบียนประวัติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ การจัดทำหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ การอำนวยการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ การจัดทำคำบรรยายของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ งานมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ การดำเนินการเกี่ยวกับเงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี งานวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

  • รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่งและเสนอหนังสือราชการ การเก็บรวบรวม ค้นหา ทำลายเอกสารการพิมพ์และตรวจทานหนังสือราชการ การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ การควบคุม การลงเวลา การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ประจำปี การลาอื่นๆ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา การบริหารงานบุคคล การส่งมอบงานในหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานช่วยอำนวยการ และเลขานุการผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  • การดำเนินการเกี่ยวกับการเขียน รวบรวมบทความ ภาพถ่าย การจัดทำรูปเล่ม และต้นฉบับวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งพิมพ์ การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งวารสารให้กับสมาชิกวารสารกำนันผุ้ใหญ่บ้านฯ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี การหาสมาชิกวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน

2. ฝ่ายงบประมาณและสวัสดิการ

  • รับผิดชอบการประสานงานรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำคำขอตั้งและคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ การตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณตามแผนดำเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในการฝึกอบรม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ การตัดยอดเงินงบประมาณ การจัดทำทะเบียนคุมเงิน และรายงานการเงินและบัญชี การจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนบริหารงานกำนันผุ้ใหญ่บ้าน การตรวจสอบควบคุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณประเภทต่างๆ ให้แก่จังหวัด อำเภอ การรายงานงบประมาณประจำปี และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  • การจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนตำแหน่ง การเลื่อนขั้น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และการคัดเลือกกำนัน เงินเพิ่มพิเศษด้านภาษาไทยมลายู (ยาวี) ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ ตลอดจนการสงเคราะห์ในด้านอื่นๆ เช่น การประกันชีวิตกลุ่มของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

  • รับผิดชอบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร โครงการ การอำนวยการและการบริหารการฝึกอบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ และผู้นำท้องที่ การจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรมและสัมนา การพัฒนาหลักสูตรการอบรมและสัมมนา ศึกษาวิจัยและการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ พัฒนาประสิทธิภาพ และส่งเสริมความรู้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในลักษณะต่างๆ การทดสอบความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจัดทำบทความและคำบรรยายที่เกี่ยวกับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดสรรเงินรางวัล การจัดกิจกรรม และพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ฝ่ายทะเบียนประวัติ

  • รับผิดชอบการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบันเสมอ งานสมาคมและงานมูลนิธิกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการจัดทำหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณกำนัน
  • รับผิดชอบการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ การจ่ายและการติดตามเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 การจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนการจัดทำและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีความทันสมัยเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ