กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙

เข้าชม 11949 ครั้ง

1 ธันวาคม 2563

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙

                  ----------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้

กำนัน มีแถบกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ๕  แถบ

ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ๔  แถบ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ๓  แถบ

สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล มีแถบตามจำนวน ขนาด และลักษณะเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับกำนัน แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลือง การติดแถบให้ติดตามขวาง ที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนปลอกพื้นสีดำ แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร แถบต่อไปจนถึงแถบที่สี่เว้นระยะห่างกัน ๑ มิลลิเมตร และแถบสุดท้ายเว้นระยะห่างจากแถบที่สี่ ๕ มิลลิเมตร ให้เหลือปลอกพื้นสีดำขนาดกว่าง ๕ มิลลิเมตร อยู่ตอนบนของแถบสุดท้าย และเหนือปลอกพื้นสีดำ ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายโลหะสีทองเป็นรูปราชสีห์อยู่ภายในวงรีดุนนูนมีลายประกอบ ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร พื้นลงยาสีแดง

สำหรับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล แถบดังกล่าว ให้ใช้สีเหลือง การติดแถบให้ติดตามขวาง ที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนปลอกพื้นสีดำ แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร ให้เหลือปลอกพื้นสีดำขนาดกว้าง ๕ มิลลิเมตร อยู่ตอนบนของแถบสุดท้าย และเหนือปลอกพื้นสีดำ ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายโลหะสีทองเป็นรูปราชสีห์อยู่ภายในวงรีดุนนูนมีลายประกอบ ขนาดสูง ๒  เซนติเมตร กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร พื้นลงยา โดยมีสีแสดงความหมายของตำแหน่งดังนี้

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สีคราม

สารวัตรกำนัน สีแดง

แพทย์ประจำตำบล สีเขียว”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค)  อินทรธนู

ให้ใช้อินทรธนูแข็ง ต้นอินทรธนูกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่าพื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตร ปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้

กำนัน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๕ แถบ

ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๔ แถบ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ

สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล มีแถบตามจำนวน ขนาด และลักษณะเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับกำนัน แถบดังกล่าวให้ใช้แถบดิ้นสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวาง ที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนพื้นสักหลาดสีดำ แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕ มิลลิเมตร แถบต่อไปจนถึงแถบที่สี่เว้นระยะห่างกัน ๑ มิลลิเมตร และแถบสุดท้ายเว้นระยะห่างจากแถบที่สี่ ๕ มิลลิเมตร ตอนบนห่างจากแถบสุดท้าย ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายเช่นเดียวกับที่ใช้ประดับอินทรธนูอ่อน

สำหรับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล แถบดังกล่าวให้ใช้แถบดิ้นสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวาง ที่ต้นอินทรธนูทับอยู่บนพื้นสักหลาดสีดำ แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู ๕  มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร ตอนบนห่างจากแถบสุดท้าย ๕ มิลลิเมตร ติดเครื่องหมายเช่นเดียวกับที่ใช้ประดับอินทรธนูอ่อน”

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

วันมูหะมัดนอร์  มะทา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขลักษณะและจำนวนของแถบ และสีแสดงความหมายของตำแหน่งบนอินทรธนูอ่อนและอินทรธนูแข็งของเครื่องแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

สุภาพร/พิมพ์

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖

 

เนติมา/พัชรินทร์ ผู้จัดทำ

๙ มิถุนายน ๒๕๔๖