ภาพสไลด์กิจกรรม


ผอ.สสอ. เดินหน้าพัฒนางานสอบสวน มุ่งหวังเป็นช่องทางในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

16 มกราคม 2563

ตามที่ท่านนายอำเภอและท่านปลัดอำเภอทั้งหลายมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จักต้องทำการสอบสวนคดีอาญา ตาม ป.วิ.อาญา ประกอบกฎกระทรวงและข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยนั้น ก่อนที่จะมีคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่รับผิดชอบมี 10 ข้อสำหรับการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งปลัดอำเภอภายในจังหวัด ให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

2. นายอำเภอในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองระดับอำเภอ ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ฯลฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เสมียนคดี และออกคำสั่งให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองและเสมียนคดีเป็นเวรประจำวัน

3. ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอให้มีที่ทำการของพนักงานสอบสวนอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ให้พร้อมสำหรับทำการสอบสวน

4. เมื่อมีคดีอาญาในอำนาจสอบสวนของฝ่ายปกครองเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองและเสมียนคดีเวรประจำวันต้องพร้อมทำการสอบสวนได้ทันที สำหรับการเริ่มต้นคดี การรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ให้ใช้แบบพิมพ์ คบ.1 และ คบ.2

5. ในการสอบสวน อาทิ การสอบสวนปากคำ การส่งหมายเรียก การทำสัญญาประกัน การตรวจที่เกิดเหตุ หรือการทำรายงานการสอบสวน ฯลฯ ให้ใช้แบบพิมพ์ คบ.1 - 29 เป็นหลัก

6. การจัดเก็บของกลางในคดี จะต้องมีการจัดระบบการจัดเก็บ/คืนของกลาง ให้แก่เสมียนคดีเป็นผู้รับผิดชอบ และมีตู้หรือห้องสำหรับไว้จัดเก็บ

7. การจัดเก็บและส่งตรวจประวัติอาชญากรจากลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา จะต้องมีแบบพิมพ์และหมึกสำหรับพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเฉพาะ

8. การควบคุมตัวผู้ต้องหา ให้ยึดหลักให้ประกันตัวเป็นหลัก ควบคุมตัวเป็นข้อยกเว้น ซึ่งหากให้ประกันตัวโดยให้ใช้เงินสดเป็นหลักประกัน ให้เสมียนตราอำเภอเป็นผู้จัดเก็บและคืนตามระเบียบทางการคลัง หากจำเป็นต้องควบคุมตัวไว้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองประสานงานฝากควบคุมไว้ที่ สภ.หรือทำคำร้องไปขอฝากขังต่อศาล

9. การออกไปทำการสอบสวน เช่น การออกไปตรวจที่เกิดเหตุ การไปขอหมายค้น/หมายจับ หรือการไปผัดฟ้อง/ฝากขังต่อศาล การนำตัวผู้ต้องหาไปฝากควบคุมไว้ที่ สภ. หรือการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานอัยการพร้อมสำนวนการสอบสวน ฯลฯ จะต้องมีการจัดเตรียมยานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ให้กับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง รวมทั้งควรมอบหมายให้มีสมาชิก อส. ช่วยในกรณีต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไป

10. มีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็น User ในระบบรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครองแล้ว เพื่อรายงานและจัดเก็บเป็นสถิติเมื่อมีการสอบสวนเกิดขึ้น

10 ข้อนี้ คือ มาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกอำเภอควรจักต้องมีพร้อม เพื่อเตรียมรองรับกรณีเมื่อมีคดีอาญาในอำนาจสอบสวนของฝ่ายปกครองเกิดขึ้นในความรับผิดชอบของตน ฉะนั้น หากข้อใดยังไม่มี ยังไม่พร้อม หรือปฏิบัติยังไม่ได้ ก็ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีโดยเร็ว เพื่อให้ฝ่ายปกครองทุกท้องที่ทั่วประเทศพร้อมสำหรับทำการสอบสวน เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป