ภาพสไลด์กิจกรรม


บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรมไทย

12 ตุลาคม 2564

#บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรมไทย

แม้ว่าภาพจำของพนักงานฝ่ายปกครองในสายตาของประชาชน มักจะเป็นการปฏิบัติงานในด้านการปกครองท้องที่หรือการพัฒนาบ้านเมืองเป็นหลัก แต่ในอีกด้านหนึ่ง พนักงานฝ่ายปกครองก็มีบทบาท อำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้วย

กล่าวคือ ตั้งแต่แรกเริ่มมีการตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 กำหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองนั้นมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ซึ่งความจริงแล้วพนักงานฝ่ายปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาจวบจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งในปัจจุบันหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมก็ยังได้อาศัยกลไกของพนักงานฝ่ายปกครอง ในการสนับสนุน ร่วมมือ หรือประสานการปฏิบัติงานด้านการยุติธรรมในระดับพื้นที่

เช่นนี้ “พนักงานฝ่ายปกครอง” จึงถือได้ว่า คือ อีกองค์ประกอบหลักหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไทยก็ว่าได้

ฉะนั้น การปฏิบัติหน้าที่หรือการให้การสนับสนุนงานในกระบวนการยุติธรรม จึงถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของพนักงานฝ่ายปกครอง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่สังคม

#สสอ#ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม