ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 ธันวาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมกันระหว่างส่วนการสอบสวนคดีอาญา กับส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักและเข้าใจในบทบาทงานของนิติกรจังหวัด รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการอำนวยความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การดำเนินการตามกฎหมายทวงถามหนี้ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การชันสูตรพลิกศพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงการจัดทำความเห็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้เข้าอบรมเป้าหมาย ได้แก่ นิติกรจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกรจังหวัด จังหวัดละ 1 คน จำนวน 76 คน หรือผู้ที่กรมการปกครองพิจารณาเห็นสมควร และข้าราชการจากสำนักการสอบสวนและนิติการ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ปริ้น พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยกรมการปกครอง (สน.สก.) อยู่ระหว่างการจัดส่งหนังสือแจ้งคัดเลือกผู้เข้าอบรมไปยังทุกจังหวัด

#สสอ#ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม