ภาพสไลด์กิจกรรม


ประมวลภาพกิจกรรมของการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน

26 ธันวาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรมวันแรกของการฝึกอบรมฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

พิธีเปิดโครงการ โดยท่านอธิบดีกรมการปกครอง

https://www.facebook.com/244940112225726/posts/4576407672412260/

ฝึกภาคปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

https://www.facebook.com/244940112225726/posts/4576913552361672/

ฝึกภาคปฏิบัติด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา และการให้ความช่วยเหลือกรณีพนักงานฝ่ายปกครองตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาฯ

https://www.facebook.com/244940112225726/posts/4577983552254672/

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 2 ของการฝึกอบรม

ฝึกภาคปฏิบัติในการทำความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด

https://www.facebook.com/244940112225726/posts/4580874215298939/

ฝึกภาคปฏิบัติการบริหารจัดการสำนวนสั่งไม่ฟ้องฯ

https://www.facebook.com/244940112225726/posts/4581430885243272/

ฝึกภาคปฏิบัติการดำเนินงานและบทบาทของนิติกร

https://www.facebook.com/244940112225726/posts/4581950528524641/