กระทรวงสาธารณสุขมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เข้าชม 78 ครั้ง

11 ธันวาคม 2564


11 ธันวาคม 2564

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบโล่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธาน

โดยคณะทำงานพิจารณารางวัลบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นฯ ได้พิจารณาให้บุคลากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณฯ จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายธนัท ชายทวีป ตำแหน่ง นายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และ

2. ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

โดยผู้ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว เป็นบุคคลที่ได้ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้อุทิศตนดำเนินงานในหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สสอ. จึงขอยกย่องในเกียรติคุณความดีในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

#สสอ. #ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม