คู่มือปฏิบัติงานเเละการเบิกสินบนรางวัลตาม พรบ.ควบคุมฯ

เข้าชม 698 ครั้ง

5 ตุลาคม 2561

คู่มือปฏิบัติงานเเละการเบิกสินบนรางวัล ประกอบไปด้วย

1. ประกาศกรมควบคุมโรค สินบนรางวัล

2. คู่มือการปรับและนำส่งเงินสินบนรางวัลตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

3. คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

4. แนวคำพิพากษาตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551