มท. 0307.1/ว15194 การรวบรวมสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุธรณ์และถอนฎีกา รวมถึงความเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1

12 มิถุนายน 2563

เข้าชม 363 ครั้ง

ด่วนที่สุด