มท. 0307.1/ว 25064 ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานการดำเนินคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

12 ตุลาคม 2564

เข้าชม 130 ครั้ง

ด่วนที่สุด