แบบฟอร์ม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รายงานการลดพลังงาน ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การลดพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า)

29 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

รายงานการลดพลังงาน ตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การลดพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า) ...

29 มีนาคม 2561