ประวัติ กองคลัง กรมการปกครอง

                     กองคลัง ในอดีตเป็นเพียงแผนก ในสำนักงานเลขานุการกรม (แผนกบัญชี แผนกการเงิน และแผนกพัสดุ) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาดไทย ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2485 และต่อมา ในปี พ.ศ. 2494 ได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นกองคลัง โดยแยกแผนกบัญชี แผนกการเงิน และแผนกพัสดุ จากสำนักงานเลขานุการกรม โดยมี นายปานจิตต์ อเนกวณิช เป็นผู้อำนวยการกองคลังคนแรก