หนังสือเวียน

มท 0303/ว 15750, มท 0303/ว 2775 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 2225 7963 กลุ่มงานบัญชี

27 มิถุนายน 2565

ปกติ

มท 0303/ว 15069,มท 0303/ว 2676 ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565

0 2225 7963 กลุ่มงานบัญชี

20 มิถุนายน 2565

ด่วนที่สุด

มท 0303/ว14418 การใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งชำระเงิน (ฺBill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง

กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง โทร. 02-6220679 มท.50749 กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง

13 มิถุนายน 2565

ปกติ