news7

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตามมาตรา12(11) และไม่สามารถนำ พรบ.ล้างมลทินมาใช้ได้

26 ตุลาคม 2561

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตามมาตรา12(11) และไม่สามารถนำ พรบ.ล้างมลทินมาใช้ได้ ...

26 ตุลาคม 2561

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

การพิจารณาคุณสมบัีติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านให้พิจารณาคุณสมบัติตามมาตรา 12(7)จะต้องมีอยู่ในเวลาที่สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เว้นแต่คุณสมบัติตามมาตรา 12(2)และ (3) คุณสมบัติจนถึงวันรับเลือกหรือจนถึงวันเลือก

20 กันยายน 2560

การพิจารณาคุณสมบัีติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านให้พิจารณาคุณสมบัติตามมาตรา 12(7)จะต้องมีอยู่ในเวลาที่สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เว้นแต่คุณสมบัติตามมาตรา 12(2)และ (3) คุณสมบัติจนถึงวันรับเลือก ...

20 กันยายน 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

การพรากผู้เยาว์ไปเพื่อข่มขืนโดยผู้ผู้เยาว์ไม่ยินยอม ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 12(8)

19 กันยายน 2560

การพรากผู้เยาว์ไปเพื่อข่มขืนโดยผู้ผู้เยาว์ไม่ยินยอม ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 12(8) ...

19 กันยายน 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

การคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหากกำนันไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่บ้านในการคัดเลือกให้นายอำเภอใช้อำนาจตามมาตรา 183 วรรคสอง ประกอบมาตรา 81

20 กันยายน 2560

การคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหากกำนันไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่บ้านในการคัดเลือกให้นายอำเภอใช้อำนาจตามมาตรา 183 วรรคสอง ประกอบมาตรา 81 ...

20 กันยายน 2560