news7

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด วุฒิการศึกษา

20 มีนาคม 2560

คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด วุฒิการศึกษา คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ...

20 มีนาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

การพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (11) แห่งพรบ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

23 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

การพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (11) แห่งพรบ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ...

23 เมษายน 2561

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 12(8) และมาตรา 12(11)แห่ง พ.ร.บ.ลัีกษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475

19 กันยายน 2560

การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 12(8) และมาตรา 12(11)

19 กันยายน 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด พบสารเสพติดในปัสสาวะ (ฉี่สีม่วง) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12(8)

19 กันยายน 2560

คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด พบสารเสพติดในปัสสาวะ (ฉี่สีม่วง) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12(8) ...

19 กันยายน 2560