กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1275 / 2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการปกครอง (เพิ่มเติม) กลุ่มงานวิจัยและประเมินผลได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบริหารการปกครอง และตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ของนโยบายมาตรการแผนงานโครงการของกรม การพัฒนาระบบ การสำรวจจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม การเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ภาครัฐและประชาชน ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานของกรมการปกครอง การนำผลการวิจัยใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลการทำงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย