รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ข่าวฮอต

บทบาทนายอำเภอในการบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย)

การประมวลเเละสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนายอำเภอในการบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย) ของนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 75 เเละ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

27 มิถุนายน 2562

ข่าวฮอต

รายงานผลการดำเนินงาน ThaiQM

ThaiQM ANNUAL REPORT 2022 สรุปผลการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM ...

19 กุมภาพันธ์ 2567