บทคัดย่องานวิจัย นอ. รุ่นที่ 75

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทนายอำเภอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี: การบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย) ของอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นางรัชนี โพธิ์ศรี นอ. รุ่นที่ 75

นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart officer) ศึกษาเฉพาะกรณี : การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายปริญ มานะโรจน์กิจ นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทนายอำเภอในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ศึกษาเฉพาะกรณี.:.อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายวันสุกรี แวมามะ นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทของนายอำเภอกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทของนายอำเภอกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายเรืองลักษณ์ เรืองยังดี นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทของนายอำเภอด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ...

25 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายมานพ นิ่มทับทิม นอ. รุ่นที่ 75

บทบาทของนายอำเภอในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทของนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ...

25 มิถุนายน 2562