บทคัดย่องานวิจัย นอ. รุ่นที่ 76

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นอ. รุ่นที่ 76

การศึกษาบทบาทของนายอำเภอกับการบริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ...

2 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทย นิยมยั่งยืนอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

2 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทนายอำเภอด้านการปกครองท้องที่ ศึกษากรณี: การพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ...

2 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นอ. รุ่นที่ 76

บทบาทนายอำเภอด้านการปกครองท้องที่ ศึกษากรณี : บทบาทนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ...

2 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จงรัก เพชรเสน นอ. รุ่นที่ 76

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรกรมการปกครอง ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ...

2 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายโกวิทย์ อุบลรัตน์ นอ. รุ่นที่ 76

นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer) ศึกษากรณี : การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ...

2 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

นายกฤษณะ รักษ์มณี นอ. รุ่นที่ 76

การศึกษาบทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษากรณี : บทบาทนายอำเภอกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ...

2 กรกฎาคม 2562