บทความทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แบ่งพนักงานสอบสวนออกเป็น สองฝ่าย คือพนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจ และพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจจะมีเขตอานาจสอบสวนได้ทั่วราชอาณาจักรในทุกประเภทคดี แต่พนั ...

2 พฤษภาคม 2559