หนังสือสั่งการ

ที่ มท 0307.1/ว 1220 ซักซ้อมแนวทางการควบคุมไม้หวงห้ามแปรรูปที่อ้างว่าเป็นไม้เรือนเก่าออกนอกเขตจังหวัดและการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับร้องไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

27 กรกฎาคม 2548

ปกติ