หนังสือสั่งการ

ที่ มท 0307.3/ว 1476 แนวทางปฏิบัติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

18 สิงหาคม 2546

ปกติ