ผู้บริหาร

นายธนาคม  จงจิระ

อธิบดีกรมการปกครอง

นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

นายพิริยะ  ฉันทดิลก

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายปกครองท้องที่

ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

นายสมยศ พุ่มน้อย

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยงยุทธ  ชนานิรมิตผล

ผู้อำนวยการกองคลัง