กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง

มท0303/ว27163 การโอนจัดสรรเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครองโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในกลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กง.บช โทร: 02-6220679 กลุ่มงานบัญชี

14 ตุลาคม 2563

ปกติ

มท0303/ว27152 การโอนจัดสรรเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงินและบัญชีตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กง.บช 02-6220679 กลุ่มงานบัญชี

14 ตุลาคม 2563

ปกติ