ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2551

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วย กำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2551 ...

23 มกราคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การดำเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา

การดำเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ...

23 มกราคม 2563