ส่วนกิจการมวลชน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการ การประสานงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปแบบพลังมวลชน การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนา ศึกษา วิจัย การติดตามประมวลผล ระบบงานมวลชน การกำหนดมาตรการ แนวทางการยับยั้ง ควบคุมและบรรเทาความรุนแรงจากการชุมนุมเรียกร้อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในสังคม และการส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ การบริหารงาน การจัดตั้ง ยุบเลิก เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาครัฐทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหารงานมวลชน

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์มวลชน

3. กลุ่มงานสันติวิธีและสมานฉันท์

4. กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพมวลชน