ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

รู้หรือไม่ จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ สมาคม แล้วดีอย่างไร?

องค์การไม่แสวงหากำไร (Nonprofit Organization หรือย่อว่า NPO) เป็นหน่วยงานเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และสาธารณะกุศลหรือเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในองค์การ ม ...

6 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท

สรุปประเด็นโครงการนิเทศงาน สมาคม มูลนิธิ เรี่ยไร และการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2562

โครงการนิเทศงาน สมาคม มูลนิธิ เรี่ยไร และการขายทอดตลาดและค้าของเก่าปี ประจำปี 2562 ...

12 มีนาคม 2562

ข่าวอัพเดท

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร ประจำปี 2562

กรมการปกครองได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบ e-DOPA Licen ...

31 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือสำหรับผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า ทุกประเภท ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และขอความร่วมมือสำหรับผู้ประกอบอ ...

3 ตุลาคม 2559