ประวัติส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2

ความเป็นมาของ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 (สรร.2)

           ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 เรียกย่อว่า สรร.2 เป็นหน่วยงานภายในของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง เดิมมีชื่อว่าส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            ต่อมา 23  มกราคม 2549 กรมการปกครองได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักการสอบสวนและนิติการเพื่อความเหมาะสมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีคำสั่งกรมการปกครองที่ 57/ 2549 เรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานภายในกรมการปกครอง ทำให้ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนและแบ่งตามภารกิจการดำเนินงานและรับผิดชอบดังนี้

            ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 ได้รับมอบหมายภารกิจตามกฎหมายว่าด้วย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิง วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน

            ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2  ได้รับมอบหมายภารกิจตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ดำเนินกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร จัดตั้งและดำเนินงานของสมาคม มูลนิธิ  ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 ได้รับมอบหมายภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ว่าด้วยสถานที่บริการ

            ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับดำเนินการตามกฎหมายว่าการควบคุมการเรี่ยไร การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน 29  คน แบ่งเป็นข้าราชการ 23 คน พนักงานราชการ 3 คน เจ้าหน้าที่สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) และสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) 3 คน ปัจจุบันมี นายรัชกฤต   พยัคฆ์ เป็น นิติการชำนาญการพิเศษ รกน. ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2
ภารกิจในส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 
ภารกิจปกติ
1.กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ 
            1.1 การจดทะเบียนเกี่ยวการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม มูลนิธิ
            1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร เพื่อพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กร ที่ขออนุญาตทั่วราชอาณาจักร
            1.3 การให้คำปรึกษา หารือข้อกฎหมาย การร้องเรียน และการอุทธรณ์
            1.4 การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
            1.5 การนิเทศติดตามประเมินผลงานการปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร
            1.6 การดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม
2.กลุ่ม ควบคุมการเรี่ยไร
           2.1 ให้คำปรึกษาหารือข้อกฎหมาย การร้องเรียน และการอุทธรณ์
           2.2 การตรวจนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
           2.3 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายตรวจและการตรวจติดตามประเมินผลตามมาตรการ
           2.4 การจัดประชุมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แก่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 
3. กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 
          3.1 เสนอนโยบายกำหนดมาตรฐานและวางแผนทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่า ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร  กฎหมายว่าการจัดตั้งและดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมทั้งการศึกษาวิจัยวิเคราะห์พัฒนาและดำเนินการปรับปรุงแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ ในโลกปัจจุบัน
          3.2 การอำนวยการ กำกับดูแล ประสานงาน ให้คำแนะนำและตอบปัญหาข้อหารือต่างๆ วินิจฉัย ตีความข้อกฎหมาย การอุทธรณ์  ร้องเรียน ให้แก่ราชการภูมิภาค โดยที่ทำการปกครอง อำเภอ เป็นหน่วยรับคำขอ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตแล้วเสนอความเห็นเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต (ผวจ.หรือผู้รับมอบอำนาจจากผวจ. เช่น รองผวจ. ปจ. หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุญาตแล้วส่งให้ที่ทำการปกครองอำเภอเรียกค่าธรรมเนียมตามประเภทของทรัพย์สินที่นำมาขายทอดลาดและค้าของเก่า
          3.3 ให้คำแนะนำและตอบข้อหารือ วินิจฉัย ตีความข้อกฎหมาย การอุทธรณ์  ร้องเรียนแก่หน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนการดำเนินคดีเฉพาะในส่วนคดีแพ่งของนายทะเบียน สมาคมกรุงเทพมหานคร (อปค.) และนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร (ปมท.)
 
4. กลุ่ม การควบคุมการเรี่ยไร
          1.แก้ไขเพิ่มเติมมีหน้าที่รับผิดชอบอำนวยการ กำกับ ดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ หารือ พิจารณาอุทธรณ์ ปรับปรุงงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการอื่นๆการออกคำสั่งทางปกครอง หารอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
          2. การประสานงานกับศูนย์อำนวยความเป็นธรรมและศูนย์บริการประชาชนกรณีการร้องทุกข์ การร้องเรียน การกล่าวโทษ และการไม่ได้รับความเป็นธรรม  การนิเทศ การตรวจติดตามและประเมินผล การพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการ การพัฒนาองค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การสารบรรณ และรับผิดชอบงานอุทธรณ์ ร้องเรียน การวินิจฉัย ตีความข้อกฎหมายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการดำเนินงานสมาคมและมูลนิธิ

ภารกิจเร่งด่วน

       กลุ่ม มูลนิธิ สมาคม และการควบคุมการเรี่ยไร ได้กำหนดโครงการและเป้าหมายที่จะดำเนินงานอย่างเร่งด่วนเพื่อสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อย รวมถึงพัฒนาประสิทธฺภาพ ในด้านดังนี้

       1. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายตรวจของงานมูลนิธิและสมาคม

       2. การตรวจติดตามประเมินผลตามตามมาตรการ

       3. การศึกษาดูงาน

       4. การจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร และประชาสัมพันธ์ผลงาน

       5. การจัดหาครุัณฑ์
ภารกิจ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) และสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานของสมาคมและมูลนิธิทั่วประเทศ

ฝ่าย ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ สมาคมและมูลนิธิ  

        1. อำนวยการกำกับดูแล  ประสานงาน ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบกับองค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศร่วมมือสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทยเรื่องในที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสมาคมและมูลนิธิทั่วประเทศ 

        2.  การพัฒนาประสิทธิภาพองค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการจัดประชุมสมาคมละมูลนิธิทั่วประเทศเพื่อให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์