โครงการเด่นสำคัญ


โครงการ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า

โครงการ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่าปี2561             ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม/มูลนิธิ การยกเลิกสมาคม/มูลนิธิ และขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคม/มูลนิธิ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ และสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าว และกรมการปกครองเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 สรุปประเด็นการตรวจนิเทศงาน ในภารกิจของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 สมาคม/มูลนิธิ ปัญหา/อุปสรรคที่จังหวัด อำเภอพบ 1.การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิประจำปี อำเภอ/จังหวัด ไม่ได้รับรายงานจากมูลนิธิครบทั้งหมด ๒.สมาคม มูลนิธิ ไม่เปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระให้เป็นปัจจุบัน ๓.การยกเลิกมูลนิธิ กรณีไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งคนใดไปร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิ 4.จังหวัดมีการเปิดใช้ระบบ E- dopa License งานสมาคม มูลนิธิ ไม่ครบ 5.สมาคม มูลนิธิ จำนวนมากไม่มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 6.จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับงานที่ปฏิบัติงานมีหลายงาน อาทิ งานสมาคม/มูลนิธิ /ค้าของเก่า/เรี่ยไร ข้อเสนอแนะ 1.แจ้งอำเภอทำแผนออกตรวจมูลนิธิอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 2.มีหนังสือแจ้ง สมาคม มูลนิธิ ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการให้เป็นไปตามวาระ 3.มีหนังสือแจ้งมูลนิธิ ให้รายงานผลการดำเนินกิจการในทุกสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี 4.ให้ทุกจังหวัดเปิดใช้ระบบ E- dopa Licenseเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ -จัดสรรจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ปัญหา/อุปสรรคที่จังหวัด อำเภอพบ ๑.ปัญหาการไม่ขอใบอนุญาต 2.ผู้ประกอบการไม่ให้ความสำคัญกับการต่ออายุใบอนุญาตตามห้วงเวลา 3.ปัญหาการไม่ชำระค่าธรรมเนียม ข้อเสนอแนะ ๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมายื่นขอใบอนุญาต ๒.จัดทำแผนออกตรวจร้านค้าของเก่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 3.ให้การดำเนินการนำระบบ E- dopa License ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องการออกใบอนุญาต การเรียกข้อมูลรายงานสถิติใบอนุญาต เช่น รายชื่อผู้ประกอบการที่ยังไม่มายื่นต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้การกำกับควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานเรี่ยไร ปัญหา/อุปสรรคที่จังหวัด อำเภอพบ ๑.ปัญหาการเรี่ยไรของพระ ๒.การเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ตรวจสอบการแอบอ้าง สมาคม/ มูลนิธิ ที่ไม่ได้ขออนุญาตให้จัดการเรี่ยไรในจังหวัด/อำเภอ อาทิ มูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม ข้อเสนอแนะ ๑.แจ้งอำเภอให้ทราบว่าการเรี่ยไรที่ได้รับใบอนุญาตจากสามารถตรวจสอบได้จากระบบ E- dopa License

12 มีนาคม 2562

โครงการ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า

โครงการ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า             ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม/มูลนิธิ การยกเลิกสมาคม/มูลนิธิ และขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคม/มูลนิธิ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ และสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าว และกรมการปกครองเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 สรุปประเด็นการตรวจนิเทศงาน ในภารกิจของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 สมาคม/มูลนิธิ ปัญหา/อุปสรรคที่จังหวัด อำเภอพบ 1.การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิประจำปี อำเภอ/จังหวัด ไม่ได้รับรายงานจากมูลนิธิครบทั้งหมด ๒.สมาคม มูลนิธิ ไม่เปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระให้เป็นปัจจุบัน ๓.การยกเลิกมูลนิธิ กรณีไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งคนใดไปร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิ 4.จังหวัดมีการเปิดใช้ระบบ E- dopa License งานสมาคม มูลนิธิ ไม่ครบ 5.สมาคม มูลนิธิ จำนวนมากไม่มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 6.จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับงานที่ปฏิบัติงานมีหลายงาน อาทิ งานสมาคม/มูลนิธิ /ค้าของเก่า/เรี่ยไร ข้อเสนอแนะ 1.แจ้งอำเภอทำแผนออกตรวจมูลนิธิอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 2.มีหนังสือแจ้ง สมาคม มูลนิธิ ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการให้เป็นไปตามวาระ 3.มีหนังสือแจ้งมูลนิธิ ให้รายงานผลการดำเนินกิจการในทุกสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี 4.ให้ทุกจังหวัดเปิดใช้ระบบ E- dopa Licenseเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ -จัดสรรจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ปัญหา/อุปสรรคที่จังหวัด อำเภอพบ ๑.ปัญหาการไม่ขอใบอนุญาต 2.ผู้ประกอบการไม่ให้ความสำคัญกับการต่ออายุใบอนุญาตตามห้วงเวลา 3.ปัญหาการไม่ชำระค่าธรรมเนียม ข้อเสนอแนะ ๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมายื่นขอใบอนุญาต ๒.จัดทำแผนออกตรวจร้านค้าของเก่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 3.ให้การดำเนินการนำระบบ E- dopa License ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องการออกใบอนุญาต การเรียกข้อมูลรายงานสถิติใบอนุญาต เช่น รายชื่อผู้ประกอบการที่ยังไม่มายื่นต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้การกำกับควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานเรี่ยไร ปัญหา/อุปสรรคที่จังหวัด อำเภอพบ ๑.ปัญหาการเรี่ยไรของพระ ๒.การเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ตรวจสอบการแอบอ้าง สมาคม/ มูลนิธิ ที่ไม่ได้ขออนุญาตให้จัดการเรี่ยไรในจังหวัด/อำเภอ อาทิ มูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม ข้อเสนอแนะ ๑.แจ้งอำเภอให้ทราบว่าการเรี่ยไรที่ได้รับใบอนุญาตจากสามารถตรวจสอบได้จากระบบ E- dopa License

12 มีนาคม 2562

โครงการ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า

โครงการ ตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม/มูลนิธิ การยกเลิกสมาคม/มูลนิธิ และขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคม/มูลนิธิ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ และสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าว และกรมการปกครองเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 สรุปประเด็นการตรวจนิเทศงาน ในภารกิจของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

31 มกราคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่21 เมษายน 2559 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ณ ห้องแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานในการควบคุม กำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3 ตุลาคม 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร ประจำปี 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร กรมการปกครองโดยสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในงานสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ได้มาขอจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ ขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ควบคู่กับการให้บริการประชาชน ซึ่งกรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม่เกิดความผิดพลาดจนถึงถูกฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า "ในการทำงานราชการเป้าหมายอยู่ที่ประชาชน"

2 กันยายน 2559