ประมวลภาพการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จังหวัด 76 จังหวัด

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2566

1 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

ภาพการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่า ...

15 สิงหาคม 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน 2566

1 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

ภาพการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ...

6 กรกฎาคม 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0307.6/ว ...

6 มิถุนายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2566

1 เมษายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ...

9 พฤษภาคม 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2566

1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ...

5 เมษายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

1 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ...

3 มีนาคม 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2566

1 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ...

3 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2565

1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ...

5 มกราคม 2566