ประมวลภาพการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จังหวัด 76 จังหวัด

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2565

1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ...

5 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จังหวัด 76 จังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2565 ...

6 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

1 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0307.6/ว 6167 ลว ...

7 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ...

7 ตุลาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ภาพการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ...

5 ตุลาคม 2565