ภารกิจส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3

ภารกิจส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

     โครงสร้างประกอบด้วย 5 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

     1. กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย มีภารกิจ ดังนี้

          (1) รับผิดชอบการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม งานอุทธรณ์โรงแรมและงานอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และรับผิดชอบการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ งานอุทธรณ์สถานบริการและงานอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

          (2) เสนอแนะนโยบาย กำหนดมาตรการ มาตรฐานและวางแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          (3) อำนวยการ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชนในส่วนกลางและที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอในส่วนภูมิภาค พัฒนาสมรรถนะการทำงานและฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งการกำกับติดตามและประเมินผล ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือในการดำเนินงาน

          (4) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการ และงานธุรการของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

          (5) ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน พิสูจน์ข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือออกคำสั่งทางปกครองของนายทะเบียนหรือผู้มีอำนาจอนุญาต รวมทั้งประสานงานตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          (6) การจัดทำเอกสารทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

     2. กลุ่มโรงแรม 1 มีภารกิจ ดังนี้

          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และสถานที่เพื่ออนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรม การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การขอโอน/ รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม การเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม การเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคล การออกใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม/เปลี่ยนผู้จัดการโรงแรม การออกใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม การอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ) การอนุญาตให้เลิกกิจการธุรกิจโรงแรม การติดตามตรวจตราการดำเนินงานและงานพิจารณาอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (2) ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน พิสูจน์ข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือออกคำสั่งทางปกครองของนายทะเบียนหรือผู้มีอำนาจอนุญาต รวมทั้งประสานงานตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          (3) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและเสนอความเห็นให้กับผู้มีอำนาจรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

     3. กลุ่มโรงแรม 2 มีภารกิจ ดังนี้

          (1) การรับรองมาตรฐานหลักสูตรผู้จัดการโรงแรม

          (2) การประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงแรมกับหน่วยงานที่ขอความร่วมมือกับกรมการปกครองในการจัดฝึกอบรม

          (3) การจัดเก็บข้อมูลการอนุญาตเกี่ยวกับโรงแรม การจัดทำประวัติการกระทำผิดของโรงแรม รวมทั้งข้อมูลและสถิติการสั่งลงโทษทางปกครองแก่โรงแรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

          (4) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและเสนอความเห็นให้กับผู้มีอำนาจรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

     4. กลุ่มสถานบริการ 1 มีภารกิจ ดังนี้

          (1) รับผิดชอบนโยบายการจัดระเบียบสังคม และรับผิดชอบรายงานผลการกวดขันสถานบริการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม

          (2) รับผิดชอบในการอำนวยการ การออกคำสั่ง และรายงานผลการตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

          (3) การจัดเก็บข้อมูลการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ การจัดทำประวัติการกระทำผิดของสถานบริการ รวมทั้งข้อมูลสถิติการสั่งลงโทษทางปกครองแก่สถานบริการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

          (4) งานจัดระเบียบสังคม ตามกฎหมายสถานบริการ กฎหมายโรงแรม ตู้ม้า ตู้เกมส์ อินเตอร์เน็ต คาร์เฟ่ การแข่งขันรถจักรยานยนต์

          (5) การจัดทำเอกสารทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

     5. กลุ่มสถานบริการ 2 มีภารกิจ ดังนี้ 

          (1) รับผิดชอบการตรวจสอบ การติดตามขั้นตอนการปฏิบัติการตามนโยบายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการประสานงานของคณะกรรมการ และอนุกรรมการในการปฏิบัติตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

          (2) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการและเสนอความเห็นให้กับผู้มีอำนาจรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม และแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

     6. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีภารกิจ ดังนี้

          (1) งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ การเวียนและการโต้ตอบหนังสือราชการ

          (2) งานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ

          (3) การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานการเงิน

          (4) การดูแลรักษาวัสดุและครุภัณฑ์

          (5) การจัดพิมพ์เอกสาร การบันทึกข้อมูล การอัดสำเนา จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร

          (6) งานการประชุม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          (7) งานนโยบายของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

          (8) งานสถิติข้อมูล รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ สรร.3

          (9) การจัดเก็บข้อมูลโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค

          (10) การดูแล และการจัดระบบ e – DOPA License ของกฎหมายโรงแรมและกฎหมายสถานบริการ

          (11) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโรงแรมให้เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูล e – DOPA License และเว็บไซด์ของ สรร.3

          (12) ลงรับคำขอต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมในระบบ e – DOPA License

          (13) ออกรหัสการส่งทะเบียนผู้พักทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

          (14) ตรวจรับทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ทางระบบ e – DOPA License

          (15) แก้ปัญหาสำหรับการส่งทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ทางระบบ e – DOPA License ของโรงแรม

          (16) แก้ปัญหาสำหรับการใช้งานระบบ e – DOPA License ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงแรมระดับ จังหวัดและอำเภอ

          (17) นำเข้าข้อมูลใบอนุญาตและผู้จัดการโรงแรมในระบบ e – DOPA License พร้อมทั้งตรวจสอบและรายงานผล

          (18) รายงานผลการส่งทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ทางระบบ e – DOPA License ต่อ ผอ.สรร.3 ทุกสัปดาห์