ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

เป็นการกำหนดแบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม แบบหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม แบบแจ้งความประสงค์ทั่วไปและวิธีการแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลัก ...

31 ตุลาคม 2566

ข่าวฮอต

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถเลือกจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๓) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๔) ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ และยังรองรับการลงลายมือชื่ออ ...

8 ตุลาคม 2564

ข่าวฮอต

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

10 พฤษภาคม 2564 - 9 มิถุนายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ...

2 พฤษภาคม 2566

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

19 ธันวาคม 2565 - 20 มกราคม 2566

ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

21 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ)

1 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บร ...

27 มิถุนายน 2565