ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถเลือกจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๓) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๔) ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ และยังรองรับการลงลายมือชื่ออ ...

8 ตุลาคม 2564

ข่าวอัพเดท

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

10 พฤษภาคม 2564 - 9 มิถุนายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำเว็ปไซต์เกี่ยวกับงานโรงแรม

ส่ววนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับงานโรงแรม (http://multi.dopa.go.th/omd3) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว ...

12 กรกฎาคม 2559