หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

มท 0307.6/ว 1611 การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567

สรร.3 สน.สก. ปค.

15 กุมภาพันธ์ 2567

ด่วนที่สุด

มท 0307.6/ว 134 การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเสียงดังรบกวนจากสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ

สรร.3 สน.สก. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

5 มกราคม 2567

ด่วนที่สุด

มท 0307.6/ว 12595 การควบคุมกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 โทร 023569559 ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 โทร 023569559

25 ธันวาคม 2566

ด่วนที่สุด

ืที่ มท 0307.6/ว 11139 การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

สรร.3 สน.สก. ปค. 02 356 9559 สรร.3 สน.สก. ปค.

14 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด

มท 0307.6/ว 6654 มาตรการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2566

สรร.3 สน.สก. ปค.

27 กรกฎาคม 2566

ด่วนที่สุด