หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

มท 0307.6/ว 6167 แนวทางการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

23 สิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท 0307.6/ว19666 ประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) อำเภอมั่นคง ปลอดภัย (โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม)

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 โทร./โทรสาร 0 2356 9559 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

11 สิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 5655 การควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 023569559 กลุ่มงานสถานบริการ

5 สิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท. 0307.6/ว 18406 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

27 กรกฎาคม 2565

ปกติ

มท 0307.6/ว4921 การควบคุมสถานบบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และโรแรม ในวันสำคัญทางศาสนา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กลุ่มงานสถานบริการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

11 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท. 0307.6/ว 15902 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

28 มิถุนายน 2565

ปกติ

มท 0307.6/ว4559 ขอส่งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับกิจการประเภทสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ

กลุ่มงานสถานบริการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

27 มิถุนายน 2565

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 2284 มาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงแรม และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

1 เมษายน 2565

ด่วนที่สุด