หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

ที่ มท 0307.6/ว 6478 การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

กลุ่มงานสถานบริการ 1 โทร. 0-2356-9559, 0-2356-9663 กลุ่มงานสถานบริการ 1

28 ตุลาคม 2562

ปกติ

ที่ มท 0307.6/ว 3885 การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศาสนา

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

28 มิถุนายน 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 2054 มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

29 มีนาคม 2562

ด่วนที่สุด