หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

มท 0307.6/ว0922 ความหมายของคำว่า "สถานประกอบการมี่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ"

กลุ่งงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ) กลุ่งงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ)

21 กุมภาพันธ์ 2560

ปกติ