หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

ที่ มท 0307.6/ว 3885 การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศาสนา

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

28 มิถุนายน 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 2054 มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

29 มีนาคม 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 6482 การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

9 พฤศจิกายน 2561

ปกติ

ที่ มท 0307.6/6430 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถนบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

7 พฤศจิกายน 2561

ด่วนที่สุด