หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

มท 0307.6/ว 1894 กำชับแนวทางการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

ส่วนการรักษษความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

23 มกราคม 2566

ปกติ

มท 0307.6/ว 9706 มาตรการกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566

สน.ส.ก. (สรร.3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

23 ธันวาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท 0307.6/ว31484 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พศ. 2509 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 (กลุ่มงานสถานบริการ) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

20 ธันวาคม 2565

ปกติ

มท 0307.6/ว 8083 การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่อื่น ๆ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

28 ตุลาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท 0307.6/ว 6167 แนวทางการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

23 สิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด