หนังสือสั่งการ (สถานบริการ)

ที่ มท 0307.6/ว 1681 มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID 19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 (ทุก จว. ยกเว้น ปริมณฑล)

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9663 กลุ่มงานสถานบริการ

19 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด

มท0307.6/ว20834 การกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงวันวาเลนไทน์

กลุ่มงานสถานบริการ กลุ่มงานสถานบริการ

7 กุมภาพันธ์ 2563

ด่วนที่สุด