นายเจริญโชค พรหมชุติมา นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 647 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอกับการพัฒนาบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)