นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 468 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562

บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทย นิยมยั่งยืนอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)