ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กรมปกครองเสริมศักยภาพปลัดอำเภอ จังหวัดลำปาง

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) รุ่นที่ 1 จังหวัดลำปาง ประจำปี ...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

การสืบสวนคดีอาญากับการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง โดย สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สน.ปท.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิ ...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองเข้าอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน เพื่อพัฒนางานสืบสวนสอบสวนสู่ระดับอินเตอร์ ILEA-BANGKOK

ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส่งนายศักดิื์สิทธิ์ ภูมูลเมือง หน.กง.สส.1 เข้าอบรมหลักสูตร Law Enforcement and Community Outreach ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานสอบสว ...

16 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

แนวทางการดำเนินคดียาเสพติดของพนักงานฝ่ายปกครอง : วิธีการได้มาซึ่งผู้กระทำความผิดจากการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย โดย ดร.พชรภัทร พึงรำพรรณ หัวหน้ากลุมงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง

ส่วนการสอบสวนคดีอาญา ขอนำเสนออำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชนโดยเฉพาะแนวทางการดำเนินคดียาเสพติดของพนักงานฝ่ายปกครอง ในประเด็นเรื่อง "วิธีการได้ม ...

16 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

ผอ.สสอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนของพนักงานฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนของพนักงานฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2563 ...

16 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นผู้แทนกรมการปกครอง ประชุมกรมคุมประพฤติ

10 ม.ค. 2563 ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นผู้แทนกรมการปกครอง พร้อมด้วย ดร.พชรภัทร พึงรำพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนคดีอาญ ...

16 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

ผอ.สสอ. เผยปืนเก็บเสียงเป็นยุทธภัณฑ์ ครองครองโทษหนักจำคุก 5 ปี

เนื่องจากอาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ จะต้องเป็นอาวุธปืนชนิดที่ไม่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ข้อ 2(4 ...

16 มกราคม 2563