มท 0303/ว 2911

กลุ่มงานบัญชี โทร 02-622-0679 มท 50749

15 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 มีนาคม 2560

เข้าชม 1634 ครั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2560


1 มีนาคม 2560

เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง กรมการปกครองจึงขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) ทุกบัญชี กับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบที่กำหนด ส่งให้กองคลังภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง