ผู้บริหาร

นายพัชระ สิมะเสถียร

ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน

นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานมวลชน

นายกฤษนัย ยาศาล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์มวลชน

 

นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานสันติวิธีและสมานฉันท์

 

นายอารมณ์ เสียงเพราะ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพมวลชน