ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร ประจำปี 2562

29 มกราคม 2562

             กรมการปกครองได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบ e-DOPA License งานสมาคม มูลนิธิ และเรี่ยไร พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
               โดยกำหนดจัดสัมมนาในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการสัมมนาจำนวน 60 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ และน่าน