ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการควบคุมการเรี่ยไร

1 เมษายน 2563

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิจิตร เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายงานสมาคม มูลนิธิ และการควบคุมการเรี่ยไร ในการนี้ ได้ลงพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการมูลนิธิมือเส่คี ซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และให้โอกาสการศึกษาแก่เด็กชาวเขาในพื้นที่ทรุกันดาร ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวมีผลการดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกรรมการมูลนิธิมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการมูลนิธิตามระเบียบกฎหมาย