ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปีงบประมาณ 2559

9 สิงหาคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปีงบประมาณ  2559 มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานในการควบคุม กำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด