ภาพสไลด์กิจกรรม


ศึกษาการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการค้าของเก่า วงษ์พานิช

9 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายกกชัย ฉายรัศมีกุล ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรีบร้อย 2 พร้อมด้วยคณะทำงานการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้ออกตรวจนิเทศงานงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า  ณ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการทำงานและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงภารกิจของการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  จึงขอเข้าศึกษาการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจค้าของเก่าของ วงษ์พานิช ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก