ภาพสไลด์กิจกรรม


การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานฯ พื้นที่จังหวัดระยอง

2 กันยายน 2559

โดยกำหนดแผนการออกตรวจนิเทศงาน ในภารกิจของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2  ในพื้นที่จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559 เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารงานสมาคม มูลนิธิ การอนุญาตทำการเรี่ยไรและการอนุญาตการขายทอดตลาดและค้าของเก่า